LZS Sokol Boguchwalow - Statut
LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW

 

 Statut

 Ludowego Zespołu Sportowego SOKÓŁ
w Boguchwałowie
  

 

 

  

Rozdział 1 

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny. 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ w Boguchwałowie w skrócie LZS Sokół Boguchwałów, zwany później Klubem.

  §2.
 

Terenem działania Klubu jest obszar gminy Baborów a siedzibą władz miejscowość Boguchwałów.

  §3.

1. Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Boguchwałów jest stowarzyszeniem kultury fizycznej prowadzącym działalność w środowisku wiejskim i bierze udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego i sportu kwalifikowanego.

2. Klub może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.  

§4.

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

2. Klub posiada osobowość prawną.

§5.

 1. Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w względzie przepisów.

2. Barwami Klubu są kolory: czarny, niebieski i biały.

3. Godłem Klubu jest piłka, na której biało-czarnym polu znajduje się sylwetka sokoła. Na tle Godła figuruje napis Boguchwałów.

  §6.

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

 

 

Cele i środki działania.

 

§7.

 Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego oraz dbanie o rozwój sołectwa w ramach programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.

  §8.

Klub realizuje na terenie gminy swoje cele, o których mowa w §7. w szczególności przez:

1/ propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy i poza jej terenem

2/ popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,

3/ popularyzowanie higienicznego trybu życia,

4/ reprezentowanie w samorządzie gminnym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania Klubu.

5/ stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,

6/ szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu

7/ organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu nie przekraczającym obszaru gminy,

8/ programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Klubu

9/ działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie,

10/ współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

11/ reprezentowanie w samorządzie gminnym oraz wojewódzkim spraw związanych z rozwojem i odnową wsi w województwie opolskim


 
Rozdział 3

  Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§9.

 Członkowie Zrzeszenia dzielą się na : 1/ zwyczajnych, 2/ wspierających.

  §10.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolnością do czynności prawnych.

2. Członkami zwyczajnymi Zrzeszenia mogą być osoby małoletnie na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizacje celów i zadań określonych statutem Klubu.

 §11.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych.

  §12.

Członkowie zwyczajni Zrzeszenia mają prawo do:

1/ uczestniczenia w Zebraniu Klubu,

2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

3/ uzyskiwania od władz informacji o działalności i zamierzeniach Klubu

4/ otrzymywania od władz Klubu pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub.

  §13.

 Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

  §14.

 Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu Klubu.


 
§15.

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu,

2/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3/ śmierci członka.

4/ rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział 4

Władze Klubu.

 

§16.

 

1. Władzami Klubu są:

a/ Walne Zebranie Klubu,

b/ Zarząd Klubu,

c/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 2 lata.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społeczne, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Klubu.

4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

  

Walne Zebranie Klubu.

  §17.

 Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane przez jego Zarząd.

  §18.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co dwa lata przez Zarząd Klubu.

3. Termin Walnego Zebrania , miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 7 dni przed datą Walnego Zebrania .

 

§19.

 

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:

a/ uchwały poprzedniego Zebrania Członków Klubu ,

b/ uchwały Zarządu Klubu,

c/ wniosku Komisji Rewizyjnej,

d/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Zrzeszenia.

2. Nadzwyczajne Gminne Zebranie Zrzeszenia obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§20.

 

 

 W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Klubu.  

§21.

 W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ przedstawiciele członków wspierających,

2/ osoby zaproszone przez Zarząd Klubu

 

§22.

 

 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Klubu,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji  Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

5/ uchwalanie zmian w statucie Klubu,

6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i o przeznaczeniu jego majątku.

 7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną.

   §23.

 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania

- w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

 

 Zarząd Klubu

  §24.

 Władzą Klubu między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.

  §25.

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 7 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie.

2. Liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie.

  §26.

 Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

3/ kierowanie działalnością Klubu,

4/ uchwalanie i realizowanie budżetu Klubu,

5/ uchwalanie regulaminu nagród i wyróżnień oraz regulaminu dyscyplinarnego Klubu,

6/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7/ składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

  §27

 Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

Komisja Rewizyjna. 

 

§28. 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Zarządu Klubu.

 

§29.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania .

2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencje ustala Walne Zebranie .

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

    §30.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 

1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

2/ składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności,

3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

4/ żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.


Kooptacja władz.

  §31.

 

1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one być uzupełnione prawem kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
  

Rozdział 5

 

Nagrody i wyróżnienia.

§32. 

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

 

1/ pochwały ustne lub pisemne,

2/ nagrody rzeczowe,

3/ dyplomy i odznaki honorowe.

  §33.

 Warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa §33, określa Zarząd Klubu.


 
Rozdział 6

Postępowanie dyscyplinarne. 

§34.

1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary dyscyplinarne.

2. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Klubu.

 Rozdział 7

 Majątek i fundusze Klubu.

  §35.

1. Na majątek Klubu składają się:

a/ ruchomości,

b/ nieruchomości.

c/ fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

a/ składki członkowskie,

b/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,

c/ dotacje, darowizny, subwencje,

d/ dochody z działalności gospodarczej Klubu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §36.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie prawi i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu, w tym jego Przewodniczącego.

 §37.

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.

 Rozdział 8

 Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.


§38.

Zmiana statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały , przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§39.

1. Rozwiązanie się Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.
 

 

 


Stronke Przejrzał 63210 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=